Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace podle ustanovení § 5, odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ve struktuře podle vyhlášky č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy, ve znění pozdějších předpisů.

Oficiální název

Centrum Ostrůvek, příspěvková organizace

Důvod a způsob založení

V roce 2003 byla Olomouckým krajem zřízena organizace Sdružená zařízení pro péči o dítě v Olomouci, příspěvková organizace, jejímž hlavním účelem a předmětem činnosti bylo zaměření na všestranný rozvoj péče o děti ve věku od narození do 5 let, zejména poskytování zdravotní, sociální, výchovné a rehabilitační péče zdravotně nebo sociálně ohroženým a postiženým dětem, v rehabilitačním stacionáři do 7 let věku.
V roce 2005 byl Olomouckým krajem schválen dodatek zřizovací listiny, kterým byl doplněn hlavní účel a předmět činnosti o zajišťování činnosti zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
V roce 2007 byl Olomouckým krajem schválen další dodatek zřizovací listiny, ve kterém byl upraven a doplněn hlavní účel a předmět činnosti: péče o všestranný rozvoj dětí v kojeneckém ústavu a dětském domově v souladu s § 38 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů; poskytování zdravotní péče zdravotně a sociálně ohroženým a postiženým dětem, a to v oborech praktické lékařství pro děti a dorost, dětské lékařství, klinická psychologie, fyzioterapie, doprava raněných, nemocných a rodiček, všeobecná sestra (ošetřovatelská péče), poskytování zdravotní péče ve stacionáři (obor fyzioterapie a ošetřovatelská péče); hostinská činnost.
V roce 2013 došlo ke změně názvu zařízení na Dětské centrum Ostrůvek, příspěvková organizace a doplnil se hlavní účel a předmět činnosti: poskytování zdravotních služeb a zaopatření v dětské domově pro děti do 3 let věku, které nemohou vyrůstat v rodinném prostředí, zejména dětem týraným, zanedbávaným, zneužívaným a ohroženým ve vývoji nevhodným sociálním prostředím nebo dětem zdravotně postiženým v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.
V roce 2018 se upravil a doplnil hlavní účel a předmět činnosti: poskytování sociálně-právní ochrany na základě a v rozsahu rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti podle ustanovení § 48 a souvisejících zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, včetně zřizování zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle ustanovení § 42 a následujících téhož zákona; zajišťování činností vyplývajících z ustanovení § 47a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, pro orgány obcí, krajský úřad a pověřené osoby, které uzavřely dohodu o výkonu pěstounské péče.
V roce 2024 došlo ke změně názvu zařízení na Centrum Ostrůvek, příspěvková organizace a upravil se hlavní účel a předmět činnosti.

Zřizovatel

 Olomoucký kraj

Zapsaná

Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 943

Základní účel zřízení

poskytování registrovaných sociálních služeb a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Hlavní činnost

 • Poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, když předmět činnosti organizace je konkrétně vymezen v § 44, § 48 a § 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
 • Poskytování zdravotních služeb v oborech všeobecná sestra a dětská sestra, a to ve formě ambulantní péče, ve formě ambulantní péče stacionární a ve formě zdravotní péče poskytované ve vlastním sociálním prostředí pacienta.
 • Poskytování sociálně-právní ochrany na základě a v rozsahu rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti podle § 48 a souvisejících zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, včetně zřizování zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle § 42 a následujících téhož zákona.
 • Zajišťování činností vyplývajících z § 47a odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, pro orgány obcí, krajský úřad a pověřené osoby, které uzavřely dohodu o výkonu pěstounské péče.
 • Hostinská činnost, služby v rámci hostinské činnosti budou poskytovány pouze klientům, kterým Centrum Ostrůvek, příspěvková organizace, bude poskytovat jiné zdravotní služby, sociální služby nebo služby v rámci zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. 
 • Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to obor činnosti ubytovací služby, tyto služby budou poskytovány pouze klientům, kterým Centrum Ostrůvek, příspěvková organizace, bude poskytovat jiné zdravotní služby, sociální služby nebo služby v rámci zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Organizační struktura

Rozdělena na služby:
 • Domov pro osoby se zdravotním postižením Ostrůvek,
 • Odlehčovací služba Ostrůvek,
 • Sociální rehabilitace Ostrůvek,
 • Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
Seznam organizačních složek je zajištěn provozně-technickým úsekem.

Kontaktní adresa

Centrum Ostrůvek, příspěvková organizace
U Dětského domova 269
779 00 Olomouc

Úřední hodiny

Pondělí                      8:00 – 14:00 hod.
Úterý                          8:00 – 14:00 hod.
Středa                        8:00 – 14:00 hod.
Čtvrtek                       8:00 – 14:00 hod.
Pátek                          8:00 – 14:00 hod.

Telefonní čísla

Pracoviště: U dětského domova 269, 779 00 Olomouc
sekretariát:               585 434 935
Fax:                             585 411 536
Ředitelka:                   585 417 879
Mobil:                         775 431 267 (ředitelka)
Mobil:                         606 447 208 (domov pro osoby se zdravotním postižením)
Mobil:                         773 909 621 (odlehčovací služba)
Pracoviště: Dolní Hejčínská 35, 779 00 Olomouc
Telefon:                      587 571 503
Mobil:                         725 972 549 (služba sociální rehabilitace)
Pracoviště: Dr. E. Beneše 13, 787 01 Šumperk
Telefon:                      583 214 309
Mobil:                         731 331 829 (zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc)
Mobil:                         606 450 078 (zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc)
Mobil:                         601 584 290 (sociální rehabilitace)

Kontaktní emaily

sekretariat@dc-ostruvek.cz
zatloukalova@dc-ostruvek.cz
 1. Adresa internetové stránky:
www.centrumostruvek.cz
 1. Podatelna:
U Dětského domova 269, 779 00 Olomouc

Datová schránka

6rmk7mw

Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk
Případné platby lze uskutečnit v hotovosti do pokladny v úředních hodinách:
 • pro pracoviště v Olomouci: U Dětského domova 269, 779 00 Olomouc mzdové účetní;
 • pro pracoviště Šumperk: Dr. E. Beneše 13, 787 01 Šumperk administrativní pracovnici; nebo poukázat na bankovní účet.

Číslo účtu

48036811/0100 (Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc)

IČO

00849197

DIČ

CZ00849197Neplátce daně z přidané hodnoty.

Dokumenty

Zřizovací listina a její dodatky

Organizační řád
Pracovní řád
Provozní řád Domova pro osoby se zdravotním postižením
Etický kodex
Spisový řád
Směrnice určující procesy zavedené v jednotlivých druzích registrovaných sociálních služeb a v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
Pracovní a ošetřovatelské postupy zavedené v jednotlivých druzích registrovaných sociálních služeb a v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
Do výše uvedených vnitřních norem je možno nahlédnout na adrese: U Dětského domova 269, 779 00 Olomouc na sekretariátě ve výše uvedených úředních hodinách.

Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: sekretariat@dc-ostruvek.cz
Prostřednictvím datové schránky (IDDS): 6rmk7mw
Podání písemně na adresu sídla organizace:
 • poštou: U Dětského domova 269, 779 00 Olomouc,
 • osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese.

Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení je ředitelka.
Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ústně nebo písemně, v případě nepřítomnosti je zastupována svým zástupcem (pozice: vedoucí sociálního úseku/vedoucí sociální rehabilitace/sociální pracovník).
Přijímá žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tazatel obdrží odpověď/vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy
Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 2/1993 Sb., listina základních práv a svobod
Zákon č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Úhrady za poskytování informací

Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

Rozpočet

Schválený rozpočet na kalendářní rok a schválený střednědobý výhled rozpočtu na nadcházející dva roky jsou k dispozici na webu. www.olkraj.cz.

Licenční smlouvy

V současné době neposkytuje žádné výhradní licence podle ustanovení § 14a, odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Certifikáty

Certifikát pro Olomoucký kraj za zavedený dokumentovaný a funkční systém managementu hospodaření s energií v souladu s požadavky normy: ČSN EN ISO 50001:2019.

Výroční zprávy o činnosti organizace

Výroční zprávy jsou zveřejněny na webu: www.centrumostruvek.cz
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
V roce 2023 nebyly žádné informace požadovány.

Dokumenty ke stažení

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
04. 03. 2024 Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. .pdf 189 kB Stáhnout
Ve smyslu ustanovení § 18, odst. 1, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Dětské centrum Ostrůvek, příspěvková organizace, v termínu do 1. března výroční zprávu za rok 2023 o své činnosti v oblasti poskytování informací.

a)
1. Počet podaných žádostí o informace - písemná forma - 0
2. Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti - 0

b)
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí - 0

c)
Přezkoumání zákonnosti rozhodnutí soudem - 0

d)
Poskytnuté výhradní licence - 0

e)
Stížnosti podané podle §16a citovaného zákona - 0

f)
Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - 0
top